Adatkezelési tájékoztató

A PÉCSI LISZT FERENC ZENEISKOLA –

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

OM azonosító: 203301

Adatvédelmi szabályzata

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Készítette: Zsoldos Attila intézményvezető

A jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2019.05.06

Jóváhagyó szerv képviselője: Páva Péter tankerületi igazgató

Szabályzat érvényessége: 2019.05.06- tól

                                      Ph.                                                               Ph.

           ........................................................             ........................................................

                              Páva Péter                                                 Zsoldos Attila

                     tankerületi igazgató                                          intézményvezető

 

Tartalomjegyzék

1.      Bevezető rendelkezések. 3

2. Az adatkezelő megjelölése. 3

3. Az adatkezelés célja és jogszerűsége. 3

4. Értelmező rendelkezések. 4

5. Az adatkezelő adatkezeléssel összefüggő tevékenysége. 6

6. A kezelt adatok köre. 6

7. Az adatkezeléssel érintettek köre. 7

8. Az adatkezelés időtartama. 7

9. Az adatok megsemmisítésére jogosultak. 7

10. Az adatok átadása és továbbítása. 7

11. Adatbiztonság. 8

12. Hírlevél, kör-e-mail 8

13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 9

14. Az adatváltozás bejelentése. 10

15. Jogorvoslatról tájékoztatás. 10

16. Záró rendelkezések. 11

17. Legitimáció. 12

17.1. Nevelőtestület 12

17.2. A Szülői szervezet 12

 

1.    Bevezető rendelkezések

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az alábbi jogszabályoknak megfelelően:

Továbbá a személyes adatok védelméhez való jog Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk (2) bek) szerint alkotmányos alapjog, melynek alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot csak a Szabályzatban meghatározott célra és módon használhatja fel, a jelen Szabályzatban rögzített eljárásrendtől eltérő módon nem hozhatja harmadik személyek tudomására, köteles az adathozzáférés- és felhasználás minden formáját megtagadni.

A Szabályzat célja, hogy az abban rögzítetteknek megfelelő gyakorlat alkalmazásával és az adatkezelés alapelveinek betartásával az Adatkezelő biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. Mindezt az Adatkezelő az érintettek jogainak figyelembe vételével valósítja meg.

A jelen adatkezelési szabályzatról az Adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi Érintett tájékoztatást kap.

2. Az adatkezelő megjelölése

Adatkezelő neve/cégneve: Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelye: 7621 Pécs, Rákóczi út 68.

Elektronikus elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonos elérhetősége: +36/72/315-186

Honlap: www.zeneiskolapecs.hu

Képviselőjének neve: Zsoldos Attila intézményvezető

Az adatkezelő weboldalának üzemeltetője a jelen adatkezelési szabályzatban írott adatkezelővel azonos.

3. Az adatkezelés célja és jogszerűsége

Személyes adat kezelésére kizárólag az Adatkezelőnek a feladatai ellátásához/tevékenysége gyakorlásához szükséges mértékben, jogainak gyakorlása vagy kötelezettségeinek teljesítése miatt kerül sor. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogszerű, amennyiben az alábbiakban felsorolt célok közül legalább egy, vagy több együttesen indokolja az adatkezelést.

Adatkezelés célja:

Ezen adatkezelési cél vonatkozásában az Adatkezelő vonatkozó jogszabályi előírások az alábbiak:

4. Értelmező rendelkezések

5. Az adatkezelő adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Az Adatkezelő alapfokú művészetoktatással foglalkozó jogi személy, amely ezen tevékenységek ellátása során klasszikus zeneművészeti oktatást, tehetséggondozást végez, továbbá üzemelteti a www.zeneiskolapecs.hu weboldalt. A jelen Szabályzat tárgya az Adatkezelő által üzemeltetett www.zeneiskolapecs.hu weboldal és hírlevél küldő szolgáltatás, kör-emailes levelezési forma adatkezelésének szabályozása továbbá, hogy tevékenységével összefüggésben hírlevélküldő szolgáltatást nyújt, amelynek során tájékoztatja partnereit termékeiről, az általa nyújtott szolgáltatásokról, továbbá marketing célú és technikai üzeneteket küld részükre, illetve az ezzel kapcsolatos elektronikus adatbázisát kezeli. A jelen Szabályzat tárgya továbbá az Adatkezelőnek a tevékenysége végzése kapcsán, illetve az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal vonatkozásában keletkező az Adatkezelőt is érintő szerződésekből eredő adatkezelői kötelezettségek teljesítése és jogai érvényesítése érdekében történő adatkezelési tevékenység szabályozása.

6. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok azon – az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló – tanulók adatai, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele, vagy weboldalán történő és az Érintett általi regisztráció során az Adatkezelő birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Érintettek által az Adatkezelő részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok köre a következő:

7. Az adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény elrendeli. Személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak az Adatkezelő részére történő továbbításához. Az Adatkezelő a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Érintett kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult. A személyes adatoknak az Adatkezelő részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Az Érintett a személyes adatok Adatkezelő részére történő átadásával, megküldésével, megadásával szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre jogosult.

8. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Érintett tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. Az adatkezelés időtartama az Érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje, illetve a szerződés alapján az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények, valamint az Adatkezelőt megillető jogosultságok elévülési ideje. Illetve szolgáltatás igénybevételének hiányban létrejött webes, az érintett általi regisztráció alapján történő adatkezelés határideje a regisztráló érintett regisztrációjának törlése.

9. Az adatok megsemmisítésére jogosultak

Az Érintettek az Adatkezelővel kötött Szerződés aláírásával – vagy írásbeli szerződéshez nem kötött szerződéses jogügyletek esetén a számla kibocsátásával illetőleg annak az érintett általi átvételével, az érintett részére történő kézbesítés és megküldés igazolható módon történő megkísérlésével – kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz az Érintettek hozzájárultak, valamint a jogszabályi előírás szerinti közigazgatási szervek, hatóságok megismerjék és kezeljék.

10. Az adatok átadása és továbbítása

Az Adatkezelővel közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk az Adatkezelővel együttműködő, vagy az Adatkezelő képviseletében eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az Érintettek az adatokat közölték. A személyes adatokat az Adatkezelő abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Érintett hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik fél az Adatkezelő megbízásából kezeli az érintett adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Az Adatkezelő az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Az Adatkezelő egyéb harmadik személyekkel csak akkor oszt meg információt, ha ahhoz az érintett hozzájárulásával az Adatkezelő rendelkezik, vagy azt jogszabály írja elő; vagy az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A Szerződés létrejöttével, vagy az Adatkezelő weboldalán történő Regisztrációval az Érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához, illetve az Érintett szavatolja, hogy a személyes adatait ilyen céllal harmadik személyek az Adatkezelő részére átadni jogosultak. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt.

Az Adatkezelő az Érintett adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

11. Adatbiztonság

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel. Az Adatkezelő zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelő gondoskodik az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használja. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az Adatkezelő olyan technikai (pl. az adatkezelési nyilvántartást tartalmazó elektronikus fájl jelszóval történő levédése), szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozza az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsa az Adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló adatkezelői munkatárs illetve az arra feljogosított adatkezelő férhetnek hozzá.

12. Hírlevél, kör-e-mail

Az Adatkezelő szolgáltatásának megrendelésével, valamint az Érintett e-mail címének szerződésben/regisztrációja során történt megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott e-mail címre szakmai anyagokat, és egyéb, az Adatkezelővel kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél, illetve kör-e-mailek formájában.

Az Adatkezelő a céges elérhetőségüket megadó személyek, mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges e-mail cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges e-mail címére) az Érintett által megjelölt, továbbá az őket az Adatkezelő álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat az Adatkezelő saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a hírlevél küldésből bárkit, bármikor kizárjon. Az adatokat mindaddig kezeli az Adatkezelő, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az alábbi jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Tájékoztatáskérés:

Az Érintett tájékoztatást kérhet általa átadott és az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, a panaszbenyújtás jogáról, arról, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, valamint, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről továbbá – személyes adatai továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az Adatkezelő. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, vagy e-mailben a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az Adatkezelő részére megküldeni. Az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

Helyesbítés:

Amennyiben az Érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az Adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy az Adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az Adatkezelő értesíti az Érintettet.

Törlés:

A kezelt adatot törölni kell, ha:

Az Érintett jogosult személyes adati törlését kérni. Az Adatkezelő a törlés megtörténtéről értesíti, vagy a törlésre vonatkozó kérelem elutasításáról indokolással tájékoztatja az Érintettet.

Tiltakozás:

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Adatkezelő megszünteti.

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán:

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködését az Érintett jogosult bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni vagy megtiltani névadatának a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

14. Az adatváltozás bejelentése

Az Érintett a saját rendelkezési körébe tartozó, az Adatkezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosult és egyben köteles bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért az Érintettet terheli minden felelősség.

15. Jogorvoslatról tájékoztatás

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Info. tv. alapján az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info. tv-ben meghatározott esetekben az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálata a bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: 06-1/391-1400

Telefax: 06-1/391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

16. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi szabályzat és ezen szabályzattal kapcsolatos tájékoztató egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról az Érintettet az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett által megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Az Adatkezelő akként rendelkezik, hogy jelen Szabályzat 2019.05.06 napjától annak módosításáig, illetve visszavonásáig hatályos.

Pécs, 2019.05.06

                                  ..……………………………………………………………………

                                             Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

                                                                Zsoldos Attila intézményvezető

 

17. Legitimáció

17.1. Nevelőtestület

A Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a 2019.05.06-án megtartott, határozatképes értekezletén 100 %-os szavazataránnyal elfogadta az intézmény Adatvédelmi Szabályzatát, ezt a tényt az intézményvezető és a választott jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.

Pécs, 2019.05.06

               .....................................................                            .....................................................

                     Csekéné Hanol Júlia                                                    Terecskei Mariann

                    jegyzőkönyv hitelesítő                                                 jegyzőkönyv hitelesítő

                                                  ................................................................

                                                                       Zsoldos Attila

                                                                     intézményvezető

17.2. A Szülői szervezet

A Szülői Munkaközösség képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása előtt véleményezési és egyetértési jogunkat gyakorolhattuk.

Pécs, 2018. szeptember 27.

                                                  ................................................................

                                                                       Stanzel Balázs

                                                         a Szülői Munkaközösség elnöke